ดร.สนั่น กัลปา

ดร.สนั่น กัลปา

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

เรียนรู้ ดู จำ หมั่นทำก็จะสำเร็จ

Ph.D.(Political Science.)

M.A. (Political Science)

พธ.บ.(ปรัชญาและ ศาสนา)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP