ดร.ววรรณมาฆะ เกษรดอกไม้

ดร.ววรรณมาฆะ เกษรดอกไม้

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP