ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง

ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

พธ.บ. (การบริหารการศึกษา)

M.A. (Public Administration)

D.P.A. (Public Administration)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP