ดร.ประสพ ยลสิริธัม

ดร.ประสพ ยลสิริธัม

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส-บริหารการศึกษา)

Cert. in French For Business.

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP