ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ

ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

Ph.D. in Education -Specialisation in TEFL,The University of Queensland, Australia

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP