อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ภายในอาคารประกอบไปด้วย

  • ห้องเรียน Conference สามารถเรียนกับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศได้
  • ห้องเรียนที่มีสื่อการสอน ที่มาตรฐาน
  • ห้องประชุม
  • ห้องบริการวิชาการ
  • อาคารศูนย์เรียนรู้ (ลานกิจกรรม)

ศูนย์ภาษา