ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518            โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ คือ

 1. ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดศิลปศาสตร์และวัฒนธรรมแก่นักศึกษาของสถาบัน เพื่อให้ได้บัณฑิต ที่มีคุณสมบัติที่สังคมพึงประสงค์
 2. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับอนุปริญญาและ ปริญญาตรี เพื่อสนองตอบความต้องการกำลังคนในสังคม และเพื่อเสริมสร้างคุณค่าของมนุษย์ให้สูงส่ง               ในการดำเนินชีวิต และสร้างความเจริญให้แก่สังคมที่อาศัย
 3. เป็นแหล่งในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์เชิงวิชาการให้แก่ชุมชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดและชัยนาท (สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2536 : 25)

           การพัฒนาของคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นใน 3 ประเด็น คือ “พัฒนาคน พัฒนาวิชาการ และพัฒนากายภาพ”

 1. การพัฒนาคน หมายถึง การพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพ ตามแนวทางและหน้าที่ของตน
 2. การพัฒนาวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการ รวมถึงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 3. การพัฒนากายภาพ หมายถึง การจัดหาอาคารสถานที่ และเครื่องมือประกอบการปฏิบัติการของ ทุกสาขาวิชาให้เพียงพอ

          งบประมาณและกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษาได้ถูกกำหนดโดยแนวทางข้างต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา     ทุกด้านในสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เรียนจบจากคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ที่คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีคุณธรรมประกอบกันโดยมีภูมิหลัง ดังนี้

   
พ.ศ.2518 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518
พ.ศ.2521 เปิดสอนโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ  (อ.ค.ป)
พ.ศ.2528 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) วิชาเอกสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย นาฏศิลป์ ศิลปะ และภูมิศาสตร์ตามลำดับ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปีหลังโดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ.
พ.ศ.2525 มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 คือ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 ) ประเด็นสำคัญในการเปลี่ยนแปลงคือ          ให้การศึกษาวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งทำให้คณะวิชาผลิตบัณฑิตถึงระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆนอกเหนือจากปริญญาตรี ครุศาสตร์ ที่เปิดสอน        มาตั้งแต่ปี พ.ศ 2518
พ.ศ.2527 เปิดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.) วิชาดนตรี
พ.ศ.2529 เปิดรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษา สำหรับบุคลากร ประจำการ  (กศ.บป.)     ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ ศิลปศาสตร์ โดยเปิดรับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
พ.ศ.2531 เปิดรับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาดนตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจและวัฒนธรรมศึกษา      ในสาขาศิลปศาสตร์ระดับ  อ.ศศ. และ  ศศ.บ. ในส่วนสาขาครุศาสตร์ยังคงเปิดรับนักศึกษาในวิชาเอกต่าง ๆ เหมือนเดิม
พ.ศ.2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2538 มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”  และ              ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารคณะ ให้ใช้คำว่า “คณบดี”  เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2538
พ.ศ.2543 เปิดรับนักศึกษาในโครงการ การศึกษาสำหรับเยาวชน (กศ.ยช)
พ.ศ.2544 เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม  (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) สาขา             ศิลปศาสตร์ และเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พ.ศ.2545 เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พ.ศ.2546 เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
พ.ศ.2548 เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการปรับโครงสร้างการบริหารคณะ
พ.ศ.2549 เปิดรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โปรแกรมวิชาภาษาไทย             ตามโครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพและเทคโนโลยีหนานหนิง
พ.ศ.2552 เปิดรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โปรแกรมวิชาภาษาไทย             ตามโครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติทาเลนต์ กวางสี
พ.ศ.2552 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
พ.ศ.2554 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2556 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม

โครงสร้างการบริหารงานภายใน

การบริหารงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น มี “คณบดี” เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งมีทั้งหมด 12 สาขาวิชา และ      1 หลักสูตรวิชา คือ โครงการจัดการศึกษานานาชาติ และศูนย์ภาษา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษา         กลุ่มมนุษย์ และกลุ่มสังคม ดังนี้

 1. กลุ่มภาษา มี 2 สาขาวิชา 1 โครงการหลักสูตร คือ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาไทย และโครงการหลักสูตรนานาชาติ
 2. กลุ่มมนุษย์ มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 3. กลุ่มสังคม มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อการพัฒนา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    ตั้งแต่ พ.ศ. 2519-ปัจจุบัน จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน ตามลำดับ ดังนี้

1. อาจารย์วิเชียร     อชิโนบุญวัฒน์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2519-2523
2. อาจารย์ณัฐพงศ์    อ่ำรอดจตุทิพย์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2523-2525
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสวก   ใจสะอาด ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2525 -2527
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ   บุตรประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2527-2531
5. รองศาสตราจารย์บุญเรือง  อินทวรันต์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2531-2534
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธ์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2535-2539
7. อาจารย์สมศักดิ์   ขวัญเมือง ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2540-2542
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี   ซาเหลา ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2542-2546
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  ธนวิภาคะนนท์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2547-2551
10. ดร.ประจักร์   รอดอาวุธ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2552-2556
11. ดร.พิสิษฐ์   จอมบุญเรือง ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2556-2560
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ   ภู่เทศ  ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน

คณบดีทั้งหมดได้รับการคัดเลือกมาจากคณาจารย์ประจำในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารคณะวิชา จึงมีหน้าที่ทั้งการบริหารงานทั่วไปและงานบริหารวิชาการ

A

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 4. รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
 5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 6. รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
 7. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
 8. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 9. หัวหน้าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 10. หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม
 11. หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี
 12. หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
 13. หัวหน้าสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
 14. หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยา
 15. หัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์
 16. หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
 17. หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์
 18. หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
 19. ประธานหลักสูตรนานาชาติ
 20. หัวหน้าศูนย์ภาษา