ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ คือ

  1. ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดศิลปศาสตร์และวัฒนธรรมแก่นักศึกษาของสถาบัน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่สังคมพึงประสงค์
  2. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อสนองตอบความต้องการกำลังคนในสังคม และเพื่อเสริมสร้างคุณค่าของมนุษย์ให้สูงส่ง ในการดำเนินชีวิต และสร้างความเจริญให้แก่สังคมที่อาศัย
  3. เป็นแหล่งในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์เชิงวิชาการให้แก่ชุมชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดและชัยนาท (สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2536 : 25)

การพัฒนาของคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นใน 3 ประเด็น คือ “พัฒนาคน พัฒนาวิชาการ และพัฒนากายภาพ”

  1. การพัฒนาคน หมายถึง การพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพตามแนวทางและหน้าที่ของตน
  2. การพัฒนาวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการ รวมถึงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  3. การพัฒนากายภาพ หมายถึง การจัดหาอาคารสถานที่ และเครื่องมือประกอบการปฏิบัติการของทุกสาขาวิชาให้เพียงพอ

งบประมาณและกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษาได้ถูกกำหนดโดยแนวทางข้างต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกด้านในสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เรียนจบจากคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ที่คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีคุณธรรมประกอบกัน

โครงสร้างการบริหารงานภายใน

การบริหารงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น มี “คณบดี” เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งมีทั้งหมด 12 สาขาวิชา โครงการจัดการศึกษานานาชาติ และศูนย์ภาษา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษา กลุ่มมนุษย์ และกลุ่มสังคม ดังนี้

  1. กลุ่มภาษา มี 2 กลุ่มวิชา คือ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาไทย
  2. กลุ่มมนุษย์ มี 5 กลุ่มวิชา คือ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  3. กลุ่มสังคม มี 5 กลุ่มวิชา คือ สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อการพัฒนา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    ตั้งแต่ พ.ศ. 2519-ปัจจุบัน จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน ตามลำดับ ดังนี้

1. อาจารย์วิเชียร     อชิโนบุญวัฒน์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2519-2523
2. อาจารย์ณัฐพงศ์    อ่ำรอดจตุทิพย์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2523-2525
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสวก   ใจสะอาด ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2525 -2527
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ   บุตรประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2527-2531
5. รองศาสตราจารย์บุญเรือง  อินทวรันต์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2531-2534
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธ์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2535-2539
7. อาจารย์สมศักดิ์   ขวัญเมือง ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2540-2542
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี   ซาเหลา ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2542-2546
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  ธนวิภาคะนนท์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2547-2551
10. ดร.ประจักร์   รอดอาวุธ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2552-2556
11. ดร.พิสิษฐ์   จอมบุญเรือง ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2556-2560
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ   ภู่เทศ  ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน

คณบดีทั้งหมดได้รับการคัดเลือกมาจากคณาจารย์ประจำในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารคณะวิชา จึงมีหน้าที่ทั้งการบริหารงานทั่วไปและงานบริหารวิชาการ