ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Music Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
ชื่อย่อ : ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Music Education)
ชื่อย่อ : B.Ed. (Music Education)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
8.1 ครู อาจารย์ สอนวิชาดนตรีศึกษาในสถานศึกษา สถาบันการศึกษาทุกสังกัด
8.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา
8.3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
8.4 พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
8.5 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
8.6 ประกอบอาชีพอิสระทางดนตรี เช่น เป็นนักดนตรีอาชีพ นักประพันธ์เพลง
นักบันทึกเสียง นักเรียบเรียงเสียงประสานดนตรี ผู้ควบคุมวงดนตรี ศิลปินอิสระหรือศิลปินสังกัด
บริษัทค่ายเทปเพลงต่าง ๆ
8.7 ท างานในหน่วยงานของทางราชการ เช่น ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ต ารวจ
เหล่าดุริยางค์ และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดนตรี เช่น ศิลปิน นักดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
8.8 ครูสอนดนตรีในโครงเรียนสอนดนตรีเอกชน
8.9 ผู้ประกอบการอาชีพอิสระทางด้านธุรกิจดนตรี เช่น โครงเรียนสอนดนตรีเอกชน ธุรกิจ
ท าเพลงประกอบคาราโคอเกะ ธุรกิจหนังสือดนตรี โคน้ตเพลง