การประกวดแข่งขันวิชาการ

สาขาวิชาดนตรี “การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง”

หลักสูตรอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) การแข่งขัน English Public Speaking Competition 2019

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษSpelling Bee Contest 2019

สาขาวิชาภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวรรณดีไทย : รามเกียรติ์

สาขาวิชาสังคมวิทยาการแข่งขันตอบปัญหาหัวข้อ “การพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา”

สาขาวิชานิติศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

สาขาวิชาปรัชญา การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร การแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์

สาขาวิชาศิลปกรรม การแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สืบสานวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน เล่าถิ่นปากน้ำโพ”

สาขาวิชารัฐศาสตร์การแข่งขันตอบปัญหาการเมืองการปกครองและการบริหารงานภาครัฐของไทย