แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง“ทุนอุดหนุนวิจัย”

 • ใบขออนุมัติเบิกเงิน
 • รายงานขอซื้อขอจ้าง
 • รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
 • รายละเอียด การซื้อ/จ้าง
 • ใบสั่งซื้อ/จ้าง
 • กรณีบุคคลธรรมดา/กรณีนิติบุคคล
 • ใบติดใบเสร็จ
 • ใบตรวจรับพัสดุ
 • ใบเบิกพัสดุ
 • แบบสำรวจความต้องการ

เอกสารที่ต้องใช้ในการแนบเรื่องเบิกจัดซื้อ จัดจ้าง“ทุนอุดหนุนวิจัย”

 • กรณี จ้างเก็บข้อมูล /วิเคราะห์ข้อมูล  ใช้ใบสำคัญรับเงิน+บัตรประชาชนของผู้รับจ้าง
 • กรณี จ้างถ่ายเอกสาร ใช้ใบเสร็จ ของร้าน
 • กรณี ซื้อวัสดุ ใช้ใบเสร็จ ของร้าน

แบบฟอร์มเรื่องเบิก-จ่าย ค่าตอบแทนนักวิจัย / ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม งบประมาณเงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • แบบการขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน
 • งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน
 • ใบสำคัญรับเงิน
 • ใบฎีกา
 • เอกสารที่ต้องใช้แนบ ใบสำคัญรับเงิน+บัตรประชาชน

ประกาศ