หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์พลกฤต เกษตรเวทิน

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา-หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยา

...

ดร.สนั่น กัลปา

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

เรียนรู้ ดู จำ หมั่นทำก็จะสำเร็จ

ผศ.ดร.จิตราภรณ์ เพ็งดี

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

ไม่ถึงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน

รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

ศรัทธาเกิด ผลเกิด

ผศ.ดร.วรภพ วงค์รอด

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

อย่าเพิ่งเห็นว่าไม่สำเร็จ ถ้าไม่ได้ลงมือกระทำ

ผศ.ดร.พรรณภัทร ใจเอื้อ

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

ความสำเร็จ..เกิดจาก...การลงมือทำ...ไม่ใช่แรงอธิฐาน...

อาจารย์พลกฤต เกษตรเวทิน

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา-หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยา

...

อาจารย์สาวิตรี สอาดเทียน

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

...

อาจารย์หทัยชนก คะตะสมบูรณ์

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

อาจารย์ดนธินี ฟองคำ

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

...