หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์หทัยชนก คะตะสมบูรณ์

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ดร.สนั่น กัลปา

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

เรียนรู้ ดู จำ หมั่นทำก็จะสำเร็จ

ผศ.ดร.จิตราภรณ์ เพ็งดี

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

ไม่ถึงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน

รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

ศรัทธาเกิด ผลเกิด

ผศ.ดร.วรภพ วงค์รอด

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

อย่าเพิ่งเห็นว่าไม่สำเร็จ ถ้าไม่ได้ลงมือกระทำ

ผศ.ดร.พรรณภัทร ใจเอื้อ

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

ความสำเร็จ..เกิดจาก...การลงมือทำ...ไม่ใช่แรงอธิฐาน...

อาจารย์พลกฤต เกษตรเวทิน

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา-หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยา

...

ผศ.ดร.สาวิตรี สอาดเทียน

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

...

อาจารย์หทัยชนก คะตะสมบูรณ์

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

อาจารย์ดนธินี ฟองคำ

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

...