หัวหน้าสาขาวิชา

ดร.ไพศาล เครือแสง

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์-หัวหน้าสาขาวิชา

...

รศ.(พิเศษ)ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

ดร.สมญา อินทรเกษตร

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

ดร.ชนันทิพย์ จันทรโสภา

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

ผศ.ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

ดร.คุณากร กรสิงห์

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

อาจารย์กิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

ดร.ววรรณมาฆะ เกษรดอกไม้

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

ดร.ไพศาล เครือแสง

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์-หัวหน้าสาขาวิชา

...

อาจารย์สุบัณฑิตย์ จันทร์สว่าง

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

อาจารย์ณัฐชัย นิ่มนวล

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

อาจารย์วรวิทย์ นพแก้ว

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

ดร.วิชญภา เมธีวรฉัตร

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

อาจารย์พรรณอร พัฒนการค้า

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

อาจารย์อดุลเดช ถาวรชาติ

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

ว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณ์ นาคพ่วง

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

อาจารย์ธนันท์ธร โสภณดิลก

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

อาจารย์นันทิยา สัตยวาที

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...