หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์พัชรี ดินฟ้า

อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์-หัวหน้าสาขาวิชา

...

ผศ.ไชยา อู๋ชนะภัย

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา-อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์

งานคือชีวิต

อาจารย์วรรธนนันท์ ใจสะอาด

อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์

...

อาจารย์พัชรี ดินฟ้า

อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์-หัวหน้าสาขาวิชา

...

อาจารย์นราธิป เพ่งพิศ

อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์

วท.ม. วิทยศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาล […]