หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

ผศ.ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

ผศ.ดร.ดาเรศ นฤมล

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

ดร.ประสพ ยลสิริธัม

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

อาจารย์สวลีย์ บุตรประดิษฐ์

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

อาจารย์วรารักษ์ พูนวิวัฒน์

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

ผศ.สุธิมา กฤตย์ธนวัต

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

อาจารย์ธิดากุล บุญรักษา

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ-หัวหน้าศูนย์ภาษา

...

อาจารย์พรพรรณ โพธิสุวรรณ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

อาจารย์สุภาวดี ในเสนา

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ-หัวหน้าสาขา

...

อาจารย์ฐิติรัตน์ รักษาศรี

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

ผศ.ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

ดร.วิมลพร ระเวงวัลย์

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

อาจารย์ศราธรณ์ หมั่นปรุ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

ดร.รังสรรค์ หล้าคำจา

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

ร้อยเอกหญิงอารีรักษ์ ศรีวราพงศ์

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

อาจารย์วรัญญา โอภาษี

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

อาจารย์จิตราภรณ์ สอนเขียว

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

อาจารย์ชนิภรณ์ ภู่มณี

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

อาจารย์ปุณยภา บุญธรรม

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษา […]