หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ธนสิทธิ์ คณฑา

อาจารย์สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา-หัวหน้าสาขาวิชา

...

อาจารย์ณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์

อาจารย์สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

...

อาจารย์ธนสิทธิ์ คณฑา

อาจารย์สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา-หัวหน้าสาขาวิชา

...