หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ธนสิทธิ์ คณฑา

อาจารย์สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา-หัวหน้าสาขาวิชา

...

อาจารย์ณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์

อาจารย์สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

...

อาจารย์ธนสิทธิ์ คณฑา

อาจารย์สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา-หัวหน้าสาขาวิชา

...

อาจารย์เจิด บรรดาศักดิ์

อาจารย์สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

...

อาจารย์นัสนันท์ ขุนพล

อาจารย์สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

อ.ม.(ปรัชญา) ม.จุฬาลงกรณ์ ศศ.ม (ปรัชญา) ม.เชียงใหม่ อัก […]