หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์

อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์-หัวหน้าสาขาวิชา

ทำดีที่สุด

อาจารย์ธีรพร พรหมมาศ

อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์

คนที่ไม่เคยทำผิด คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย

ผศ.ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์

อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์-หัวหน้าสาขาวิชา

ทำดีที่สุด

อาจารย์พิมพ์อุมา ธัญธนกุล

อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ความเพียรนำมาสู่ความสำเร็จ

อาจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร

อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์

การพัฒนาตนเอง คือ การเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อาจารย์วิลุบล กองกลิ่น

อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์

“ความกล้าทำให้ตัวเรายิ่งใหญ่กว่าอุปสรรค”