หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ

อาจารย์บรรณรักษศาสตร์-หัวหน้าสาขาวิชา

...

ผศ.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ

อาจารย์บรรณรักษศาสตร์-หัวหน้าสาขาวิชา

...

อาจารย์ฟ้า วิไลขำ

อาจารย์บรรณรักษศาสตร์

...