หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์จำลองลักณ์ อินทวัน

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...

ผศ.ดร.อรทัย อินต๊ะไชยวงค์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร-อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

ไม่มีความสำเร็จใด ได้มาโดยไม่ต้องพยายาม

อาจารย์จำลองลักณ์ อินทวัน

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...

อาจารย์ศิริวรรณ กมลสุขสถิต

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...

อาจารย์นนทพัทธ์ ตรีณรงค์

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...

อาจารย์ฐิตาภรณ์ น้อยนาลุ่ม

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...

อาจารย์ฐิติชญาน์ คงชู

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...

อาจารย์ธันยพรรษ ปั้นนาค

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...

อาจารย์สมนา นิลเนตร

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...

ผศ.เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...