หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์-หัวหน้าสาขาวิชา

...

ผศ.ดร.อรทัย อินต๊ะไชยวงค์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร-อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

ไม่มีความสำเร็จใด ได้มาโดยไม่ต้องพยายาม

อาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์-หัวหน้าสาขาวิชา

...

อาจารย์จำลองลักณ์ อินทวัน

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...

อาจารย์ศิริวรรณ กมลสุขสถิต

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...

อาจารย์นนทพัทธ์ ตรีณรงค์

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...

อาจารย์ฐิตาภรณ์ น้อยนาลุ่ม

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...

อาจารย์ฐิติชญาน์ คงชู

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...

อาจารย์ธันยพรรษ ปั้นนาค

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...

อาจารย์สมนา นิลเนตร

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...

อาจารย์กิตติคุณ มีนพัฒนสันติ

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...

อาจารย์เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...