หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ. ภัทธิรา จันทร์ดี

อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์-หัวหน้าสาขาวิชา

ตราบใดที่เรายังไม่ลงมือทำ....อย่าคิดว่าเราทำไม่ได้

ผศ.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา

อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์

คนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เป็นได้แค่นักฝัน แต่ต้องเริ่มด้วยการลงมือทำ ฝันนั้นจะสำเร็จ

ผศ. ภัทธิรา จันทร์ดี

อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์-หัวหน้าสาขาวิชา

ตราบใดที่เรายังไม่ลงมือทำ....อย่าคิดว่าเราทำไม่ได้