หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์วศิน ล่ำสัน

อาจารย์สาขาวิชาดนตรี-หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี

...

ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ

คณบดี-อาจารย์สาขาวิชาดนตรี

"รู้" คือ การเรียนรู้อย่างตั้งใจ "เป็น" คือ การพัฒนาทักษะวิชาชีพ "เก่ง" คือ การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง

อาจารย์สาขาวิชาดนตรี

...

ว่าที่ ร.ต. ดร.พิเศษ ภัทรพงษ์

อาจารย์สาขาวิชาดนตรี

...

อาจารย์มารุต ปิยสุทธิ์

อาจารย์สาขาวิชาดนตรี

...

อาจารย์ชัชชญา กัญจา

อาจารย์สาขาวิชาดนตรี

...

อาจารย์วศิน ล่ำสัน

อาจารย์สาขาวิชาดนตรี-หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี

...

อาจารย์วรวิทย์ เถื่อนสุข

อาจารย์สาขาวิชาดนตรี

...

อาจารย์ปัณณรุจน์ อนันต์จรัสภัทร

อาจารย์สาขาวิชาดนตรี

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก) (ศศ.บ.) เกียรต […]