หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.อนัญญา วารีสอาด

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

...

ผศ.ดร.ชนิกา พรหมมาศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ-อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

ทุกความสำเร็จ เริ่มต้นที่ "ลงมือทำ"

อาจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์

ผู้ช่วยคณบดี-รักษาการหัวหน้าสำนักงาน-อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

อาจารย์นวพร คำเมือง

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

...

ผศ.ณัฐวุฒิ เชื้อชวด

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

...

อาจารย์สุกัญญา คงสูน

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

ความอดทนเป็นสิ่งขมขื่น แต่ผลของมันจะหวานชื่นเสมอ

อาจารย์ชัชนีย์ วินิจชัยนันท์

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

...

ผศ.ชูชาติ คุ้มขำ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

...

ดร.อาทิตย์ อดรุนัยธร

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย-หัวหน้าสาขาวิชา

...

ผศ.อนัญญา วารีสอาด

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

...

อาจารย์รัตนา สังข์โชติ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

...

อาจารย์กาญจนา กลิ่นอำพร

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

...

อาจารย์เมธินี แจ่มรุจี

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

ศศ.ม. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเร […]

อาจารย์เจนจิรา บวมมี

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

ศศ.ม. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเร […]