เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

นางสาวรุ่งทิวา บุญลือ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา

...

นางสาวอาทิตยา หอยสังข์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ภาษา

...

นายธีรภัทร ปานพุ่ม

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา

...