เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวดวงใจ ฉ่ำมะนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...

นางสาวสดใส เลิศเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อย่ายอมแพ้แม้โอกาสยังมาไม่ถึง

นางสาวนิชาพัฒน์ จันทร์ลอย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ความสำเร็จ เกิดจาก การลงมือทำ ไม่ใช่แรงอธิษฐาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอุษา มากอง

นักวิเคราะห์นโยบายและเเผน

หากเรายังไม่คิดที่จะก้าว แล้วเราจะถึงเส้นชัยได้อย่างไร

เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานบริหาร-เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวขวัญเรือน กระจ่างเอี่ยม

เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานบริหาร-เจ้าหน้าที่การเงิน

ทำทุกวันให้ดีที่สุด

นักวิชาการศึกษา

นางสาวมลิวัลย์ มั่งมี

นักวิชาการศึกษา

ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข พึงทำประโยชน์เพื่อให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เครื่องลำบากยินดีเสมอ เมื่อผู้อื่นมีสุขเจริญงอกงาม และใจกลาง กลางตามเหตุตามผลอันสมควร

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

นายศรพิชัย โนนทอง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สู้ ทน และทำ เพื่อความสำเร็จ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศักดิ์ณรงค์ ทิพวรรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

...

ว่าที่ร.ต.อนุ คุ้มเพชร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อยากเก่ง ก็ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่น