คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ

คณบดี-อาจารย์สาขาวิชาดนตรี

"รู้" คือ การเรียนรู้อย่างตั้งใจ "เป็น" คือ การพัฒนาทักษะวิชาชีพ "เก่ง" คือ การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ไชยา อู๋ชนะภัย

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา-อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์

งานคือชีวิต

ผศ.ดร.ชนิกา พรหมมาศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ-อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

ทุกความสำเร็จ เริ่มต้นที่ "ลงมือทำ"

ผศ.ดร.อรทัย อินต๊ะไชยวงค์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร-อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

ไม่มีความสำเร็จใด ได้มาโดยไม่ต้องพยายาม

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์

ผู้ช่วยคณบดี-รักษาการหัวหน้าสำนักงาน-อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด