ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยมหลัก เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   ดังต่อไปนี้

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา  สร้างคุณภาพคู่คุณธรรม  นำวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางวิชาการ  มุ่งเน้นให้การบริการการศึกษาที่หลากหลาย  โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การบูรณาการการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจในการพัฒนาคณะ ดังนี้

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน
  2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและได้มาตรฐานระดับสากล
  3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ท้องถิ่นและสังคม
  4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่ระดับชาติและนานาชาติ
  5. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและยกระดับคณะฯ ให้เป็นผู้นำด้านพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติงานระดับสากล
  6. พัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารจัดการคณะฯ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข