แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจในการขับเคลื่อนปรัชญา  วิสัยทัศน์  และพันธกิจให้ลุล่วง  ไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีมาตรฐานภายใต้นโยบาย  ดังต่อไปนี้

 1. นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน :  ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการเรียนการสอน  หรือสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักศึกษา  ความพร้อมของห้องเรียน  หลักสูตรมีความทันสมัยเข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบัน  สนับสนุนกิจกรรมและบริการแก่ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนำกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการบริหารที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน  ส่งเสริมการใช้เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Active Learning) มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย และการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน
 2. นโยบายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมช่วยเสริมทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างประสบการณ์และพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมด้วยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการทำกิจกรรมทางวิชาการให้กับนักศึกษาทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้บริการข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
 3. นโยบายด้านการวิจัย :  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการวิจัย และ   สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โดยสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกสถาบัน  และมีความสามารถทำวิจัยที่มีผลกระทบและประโยชน์แก่สังคม  ตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน รวมถึงปริมาณผลงานวิจัย      การอ้างอิงผลงานวิจัย  รายได้จากการวิจัย  และชื่อเสียงของคณะ  ซึ่งประกอบด้วย  ชื่อเสียงด้านการวิจัย  จำนวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์และนักศึกษา
 4. นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่สังคม : ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนสังคมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดทำบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ก่อเกิดรายได้ของคณะที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย และทุนการบริการวิชาการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทยสู่การสร้างนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒธรรมต่อสาธารณชน
 6. นโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีศักยภาพทางด้านวิชาชีพและตำแหน่งทางวิชาการ และมีสมรรถนะได้มาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน
 7. นโยบายด้านการบริหาร :  มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการจัดระบบการบริหารที่ดีให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  โปร่งใส  มีแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมาภิบาล มีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร และดำเนินงานโดยการมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของส่วนรวม
 8. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  :  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาให้บุคลากรและนักศึกษามีศักยภาพทั้งตระหนักถึงความสำคัญ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน
 2. เพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับระดับสากล
 3. เพื่อบริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
 4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่ระดับชาติและนานาชาติ
 5. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและยกระดับคณะฯ ให้เป็นผู้นำด้านพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติงานระดับสากล
 6. เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารจัดการคณะฯ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข

ค่านิยมหลัก

HSS : Humanities and Social Sciences

H : Heedfully Learning          = รู้      คือ  การเรียนรู้อย่างตั้งใจ

S : Skill Development           = เป็น   คือ  การพัฒนาทักษะวิชาชีพ

S : Smart  Practice                = เก่ง   คือ  การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

เอกลักษณ์

โดดเด่นด้านภาษา  สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม  นำวิชาการสู่ชุมชน

โดดเด่นด้านภาษา   หมายถึง การให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มี  คุณภาพและการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยมีสาขาวิชาภาษาไทยและ   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นกลไกในการ ขับเคลื่อน

สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม  หมายถึง การให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพและการดำเนินการตามพันธกิจของ มหาวิทยาลัย โดยมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับ  วัฒนธรรม  เช่น  สาขาวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชา  ประวัติศาสตร์  สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร  และสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เป็นกลไกใน การขับเคลื่อนและส่งเสริมการเผยแพร่ วัฒนธรรมต่อสาธารณชน

นำวิชาการสู่ชุมชน   หมายถึง การให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยมีสาขาวิชาสังคมวิทยาสาขาวิชารัฐศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ฯ และสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์ฯ เป็นกลไกขับเคลื่อนนำวิชาการสู่การพัฒนาชุมชน  เพื่อตอบสนอง ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นหรือสังคม

อัตลักษณ์

เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน  สืบสานวัฒนธรรม  สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม

เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน  หมายถึง   มีองค์ความรู้ทางวิชาการและเป็นผู้มีประสบการณ์ใน ศาสตร์สาขาวิชาและหลักสูตรที่ตนเองศึกษาโดยใช้ชุมชน  เป็นฐานการเรียนรู้และบูรณาการกับท้องถิ่นและสังคม

สืบสานวัฒนธรรม  หมายถึง มีความรู้  ความเข้าใจ  ทุกมิติความหลากหลายของวัฒนธรรมต่างๆ และสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ทั้งระดับชาติและสากล

สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน  ร่วมกับชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดีมีความพร้อมในการ ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกพื้นที่ของสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

 1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ
 2. การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 5. การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)

 1. บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ
 2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
 3. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
 4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ