ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มุ่งเน้นในด้านศิลปะและการออกแบบ เพื่อ
สร้างสรรค์พัฒนาเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นการพัฒนาคนให้เต็มศักยภาพเพื่อรับใช้
สังคมและสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล
2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านศิลปกรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความ
เหมาะสมกับยุคสมัย
2.2 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านศิลปกรรมที่สามารถทํางานใน
หน่วย งานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ หน่วยงานเอกชน และการประกอบอาชีพ
ส่วนตัว
2.3 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานทางด้านศิลปกรรม
2.4 มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า ทดลองและวิจัยด้านศิลปกรรม
2.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพศิลปกรรม
2.6 มีสํานึกในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่มีบทบาทต่อการส่งเสริมและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ประวัติสาขา