วิสัยทัศน์

เป็นสาขาที่มุ่งมั่นเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นสู่สากล  ด้วยกระบวนการทางปัญญา
เพื่อสร้างสรรค์ความเสมอภาคและเคารพศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์สาขา

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

  • มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงระหว่างแนวคิด ทฤษฎีกับสภาพความเป็นจริงทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากลได้
  • มีทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  • มีทัศนคติที่ดีงามและเข้าใจสังคม ยึดมั่นหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างมั่นคง

ประวัติของสาขา

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีจุดกำเนิดมาจากโปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 จากประกายความคิดในการสร้างมรดกทางวิชาการและท้องถิ่นของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และผลิตงานวิจัยทาง รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางทางการบริการทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติเป็นลาดับไป
โดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้เติบโตและพัฒนาการมาโดยลาดับดังนี้
พ.ศ.2538 อาจารย์ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คนปัจจุบัน (ขณะนั้นดารงตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและอาจารย์ประจาโปรแกรมวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) ศึกษาข้อมูลที่เป็นปัจจัยต่อการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในด้านหลักสูตร
พ.ศ. 2539 จัดทารายะเอียดการเสนอขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ต่อสภาประจาสถาบัน ราชภัฏนครสวรรค์เพื่ออนุมัติหลักสูตร และเปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. (การศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ) เป็นรุ่นแรก ซึ่งตรงกับรุ่น 15 ของสถาบันราชภัฏนครสวรรค์
พ.ศ. 2541 โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เปลี่ยนระบบการบริหารเป็โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามนโยบายการเปลี่ยนระบบบริหารจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาของสถาบัน พร้อมกับได้จัดทาห้องปฏิบัติการโปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ และขยายสานักงานโปรแกรมวิชาเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารงาน
พ.ศ. 2542 จัดทารายละเอียดการเสนอขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ต่อสภาประจาสถาบันราชภัฏนครสวรรค์เพื่ออนุมัติหลักสูตร สาหรับนักศึกษาภาคปกติ พร้อมกับจัดทาห้องสมุดเฉพาะด้านวิชารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในแนวลึก
พ.ศ. 2543 เปิดศูนย์การศึกษาตามนโยบายของสถาบัน 2 แห่ง คือศูนย์การศึกษาจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์การศึกษาจังหวัดชัยนาทจากจุดเริ่มต้นของโปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
พ.ศ. 2548 ภายหลังพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎผ่านสภาฯ รัฐประศาสนศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนจาก “โปรแกรมวิชา” เป็น “สาขาวิชา”
พ.ศ. 2549 ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์ ดังนั้นรัฐประศาสนศาสตร์มีฐานะเป็นวิชาเอกในหลักสูตร “รัฐศาสตร์” นอกจากนั้นยังแบ่งวิชาเอกออกเป็น การเมืองการปกครอง การปกครองท้องถิ่น การบริหารงานยุติธรรม
พ.ศ. 2550 ได้เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตระดับปริญญาโท
พ.ศ. 2553 สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้ย้ายสถานที่ตั้งมาประจำที่ ศูนย์ฯย่านมัทรี

ณ วันที่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน (2560) ย่างก้าวสู่ปีที่ 21 อย่างมั่นคงบนพื้นฐานของมาตรฐานทางวิชาการ จากโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์จนมาถึงสาขาวิชารัฐศาสตร์ได้ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นตลอดมาและได้รับการตอบรับจากบุคลากรในท้องถิ่นสูงยิ่ง กล่าวคือ มีบุคลากรในท้องถิ่นให้ความสนใจสมัครเรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์มากเป็นอันดับต้น ๆ ของโปรแกรมวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นับว่าได้ดาเนินการสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น