ปรัชญา
“ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำสังคมและท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตสู่สังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนด้วยความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านภูมิศาสตร์และระบบภูมิสารสนเทศ
2. ผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทยทุกๆ ด้าน
3. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและประสบการณ์ในการวิเคราะห์วิจัยศาสตร์ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและท้องถิ่น
4. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิศาสตร์และระบบภูมิสารสนเทศต่อหน่วยงาน
5. ผลิตบัณฑิตให้มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมแบบยั่งยืน

ประวัติ
สาขาวิชาภูมิศาสตร์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปัจจุบันสาขาวิชาภูมิศาสตร์
สังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีนายไชยา อู๋ชนะภัย ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสาขาวิชา