วิสัยทัศน์

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มุ่งพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรมในวิถีชีวิตท้องถิ่นของตน

พันธกิจ

๑. พัฒนาการเรียนการสอนโดนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

๒. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม และบุคลิกภาพ

๓. ส่งเสริมการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๔. ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม

๕. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประวัติของสาขาวิชา

โปรแกรมวิชาพระพุทธศาสนาได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ให้สถานศึกษาเปิดสอนวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อช่วยแก้ปัญหาวิกฤติทางสังคม ทางสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี ๔ ปี สาขาการศึกษา วิชาเอกพระพุทธศาสนา เป็นปีแรก และรับอีก ๑ รุ่นในปีต่อมา
ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้เปลี่ยนเป็นกลุ่มสาขาปรัชญาและศาสนาสังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ ได้เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และไม่มีนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสน์อีก ก็ปิดหลักสูตรนี้ไป มีการสอนเพียงวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาแกนของวิชาเอกสังคมศึกษา