ปรัชญา
“ศึกษาอดีต    เรียนรู้ปัจจุบัน    ก้าวทันอนาคต”
 วิสัยทัศน์
เรียนรู้อดีต เพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลก ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสมกับภาวะสังคมไทยและสังคมโลก
 พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนด้านสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหา
2. สร้างนิสัยใฝ่รู้ให้แก่นักศึกษา เพื่อจะได้เป็นผู้ทันโลกทันเหตุการณ์
3. ฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตใจที่ดีงามและตระหนักถึงคุณค่าของอารยธรรมไทยและโลก

เป้าประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมโลก มาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุผล
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของโลก
3. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและรู้สึกหวงแหนมรดกอารยธรรมโลก ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเป็นผู้มีวัฒนธรรมและจิตใจที่ดีงาม

ประวัติ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เป็นวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดหมวดศิลปะและวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะมนุษย์ฯ ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2518)
โดยมีหน้าที่ให้ความรู้แก่บัณฑิตในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ต่อมาในปี พ.ศ.2524 คณะมนุษย์ฯ เปิดรับนักศึกษาภาคปกติสาขาครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) ในวิชาเอก
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย นาฏศิลป์ ศิลปะ และภูมิศาสตร์ ดังนั้นกลุ่มสาขาวิชาประวัติศาสตร์จึงรวมเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเอกสังคมศึกษา

ในปี พ.ศ.2531 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ได้รับผิดชอบดูแลหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเมื่อคณะมนุษย์ฯ เปิดรับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาดนตรีอังกฤษธุรกิจและวัฒนธรรมศึกษา
ในสาขาศิลปศาสตร์ ระดับอ.ศศ. และศศ.บ.ในปี พ.ศ. 2536 วิทยาลัยครูนครสวรรค์เปลี่ยนสถานะเป็น สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ แต่สาขาวิชาประวัติศาสตร์รับหน้าที่ดูแลหลักสูตร
วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ.) และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2548 คณะมนุษย์ฯ ไม่เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาวัฒนธรรมศึกษา ทำให้กลุ่มสาขาวิชาประวัติศาสตร์รับผิดชอบภารกิจใน
การสอนวิชาพื้นฐานให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ( สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. 2547)

ในปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้เปิดหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา(ศศ.บ.4 ปี) โดยมีกลุ่มสาขาวิชาประวัติศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ