ปรัชญา
มุ่งความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตด้านนาฏศิลป์และการละครสามารถเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และ สืบสานการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ด้านศิลปะการแสดง”

  วิสัยทัศน์
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มีจุดมุ่งหมายด้านการให้การศึกษาคือ ด้านศิลปการแสดงให้แก่นักศึกษา ได้เรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และมุ่งให้เกิด
การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศทางด้านการแสดง ทั้งทางด้าน ทักษะ ความรู้ และมาตรฐาน
ในการยอมรับในสังคม และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาสังคมและท้องถิ่นได้

  พันธกิจ
1. ด้านการจัดการศึกษา
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านบริการวิชาการ
4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. ด้านการผลิตผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านนาฏศิลป์
6. ด้านการบริการ
7. ด้านการปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

 ประวัติ
สาขาวิชาวิชานาฏศิลป์และการละครเป็นสาขาที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร สามารถเป็นผู้นำในการอนุรักษ์
และสืบสานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ด้านศิลปการแสดง” ในปี พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร” มาเป็น “สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร”
สังกัดภาคศิลปกรรม ที่ีได้ร่วมเอา 3 สาขาวิชาไว้ด้วยกัน คือ ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และการละคร
ปี พ.ศ. 2546 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละครสังกัดคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2546 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร ได้เปิดทำการสอนในหลักสูตร ศิลปศาตรบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2547 สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ได้เปิดทำการสอนในหลักสูตร ศิลปศาตรบัณฑิต(ศศ.บ)
ปี พ.ศ. 2547 สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ได้เปิดทำการสอนในหลักสูตร ศิลปศาตรบัณฑิต(ศศ.บ)