ปรัชญา
คุณภาพบัณฑิต ใกล้ชิดชุมชน มุ่งค้นความรู้ใหม่ ใส่ใจวัฒนธรรม ก้าวล้ำงานบริหาร จัดการอย่างมีระบบ

วิสัยทัศน์
สาขาวิชาภาษาไทยเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตให้ปฏิบัติงานในอาชีพต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง หน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรม ส่งเสริมการวิจัยทางสารสนเทศภาษา และวรรณกรรม ให้บริการแก่ชุมชน และมุ่งบริหารจัดการงานของสาขาวิชาภาษาไทยอย่างมีระบบ

พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย
๒. ทำวิจัยทางสารสนเทศ ภาษาและวรรณกรรม
๓. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
๔. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
๕. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบ

วัตถุประสงค์
๑. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทยรวมทั้งเป็นผู้ดำเนินชีวิต
อย่างผู้มีปัญญาและมีคุณธรรม
๒. วิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ไปพัฒนาการเรียนการสอนและบริการความรู้ทางวิชาการ
แก่ชุมชน
๓.บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายแก่ชุมชน
๔.อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เพื่อสืบสานมรดกของชาติ
๕.บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาไทย อย่างมีระบบเพื่อประสิทธิผลของงาน

ประวัติและความเป็นมา

สาขาวิชาภาษาไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ พงษ์พานิช เป็นหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยคนแรก ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ และเปลี่ยนจากสาขาวิชาภาษาไทย เป็น การบริหารแบบไม่มีภาควิชา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๙ เมื่อ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ พงษ์พานิช เป็นหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยตาม คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ๐๒๙/๒๕๕๐ ทำหน้าที่บริหารงานวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๐ โดยดำรงตำแหน่งมีวาระ ๒ ปี