หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย         : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Arts Program in Community Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)

ชื่อย่อ   :  ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Arts (Community Development) ชื่อย่อ   :  B.A.(Community Development)

ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 ปรัชญาของหลักสูตร

องค์ความรู้การพัฒนาชุมชน เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสังคม ในทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล กลุ่ม องค์กรชุมชน และสถาบันทางสังคม รวมถึงเป็นองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างยั่งยืน

ความสำคัญของหลักสูตร

การพัฒนาชุมชน เป็นการพัฒนาคนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีหลากหลาย กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งในระดับหมู่บ้าน ชุมชน  เมือง กลุ่มอาชีพ กลุ่มกิจกรรม ฯลฯ กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ โดยมีความเชื่อว่าการพัฒนาชุมชนให้เกิดศักยภาพของการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างความเข้มแข็งในชุมชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นสิ่งจำเป็นรีบด่วนที่ต้องอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม    แก่ชุมชน งานการพัฒนาชุมชนจำเป็นต้องอาศัยความรอบรู้ทางด้านวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม            มีลักษณะของความเป็นผู้นำที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  •  มีความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ และมีเจตคติที่ดีต่องานด้านการพัฒนาชุมชน
  •  มีทักษะในการวิเคราะห์  สังเคราะห์องค์ความรู้และสามารถทำการวิจัยภาคสนามเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาชุมชนและสังคมได้
  • มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม มีความเป็นผู้นำตลอดจนยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
  • มีทักษะในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนเข้ากับศาสตร์อื่นๆ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ดังนี้

  •  รับราชการในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาท้องถิ่น
  • ประกอบอาชีพอิสระ
  • ครูผู้ช่วย