หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปกรรม

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Arts Program in Fine and Applied Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย    

ชื่อเต็ม          : ศิลปบัณฑิต (ศิลปกรรม)

ชื่อย่อ           : ศล.บ. (ศิลปกรรม)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม          : Bachelor of Fine Arts (Fine and Applied Arts)

ชื่อย่อ           : B.F.A (Fine and Applied Arts)

ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

พัฒนาความรู้ เน้นทักษะและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการในศตวรรษที่21

ความสำคัญ

นักศึกษาต้องมีความรู้ ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ตลอดจนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เกี่ยวกับศิลปกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสังคมสามารถปรับตัวเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกเพื่อดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านศิลปกรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับยุคสมัย
  •    ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านศิลปกรรมที่สามารถทำงานในหน่วย งานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ หน่วยงานเอกชน  และการประกอบอาชีพส่วนตัว
  •  ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานทางด้านศิลปกรรม
  • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพศิลปกรรม
  •  ผลิตบัณฑิตที่มีสำนึกในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่มีบทบาทต่อการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  •  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม
  •  นักวิชาการทางด้านศิลปะ
  •  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  •  บุคลากรทางศิลปะที่ทำงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ หน่วยงานเอกชนในระดับท้องถิ่น