หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย         : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Arts Program in English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อย่อ   : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม  : Bachelor of Arts (English)

ชื่อย่อ   : B.A. (English)

ปรัชญา  ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 ปรัชญาของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเป็นสื่อสากลแห่งการเรียนรู้ เพื่อเปิดประตูสู่วิชาการและงานอาชีพ

 ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตอบสนองปรัชญาของคณะดังนี้

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา สร้างคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

วิสัยทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่มุ่งเน้นให้การศึกษา โดยนำทรัพยากรสารสนเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กัน ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพ การสานสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ และนานาวัฒนธรรม และการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้ ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำคัญของการสืบค้นองค์ความรู้และมีความสำคัญในเชิงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารสากล การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขันและเชื่อมโยงทั่วโลกเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันตามกระแสยุคโลกาภิวัฒน์ อันจะช่วยให้สังคมมนุษย์เข้าใจและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข การพัฒนาให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และสามารถนำเอาภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคนิควิชาชีพเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถปรับเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความพอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักคิดด้วยตนเอง แก้ปัญหา ตลอดจนมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถดังนี้

 • นักศึกษามีความรู้และสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต
 • นักศึกษามีความรู้และความสามารถพื้นฐานเพียงพอในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
 • นักศึกษามีความรู้และสามารถนำความรู้ภาษาอังกฤษเทคนิควิชาชีพ และการจัดการผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นักศึกษารู้จักการใฝ่หาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการใฝ่รู้ รู้จักคิดด้วยตนเอง รู้จักแก้ปัญหา และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีของโลก

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 •  ล่าม นักแปลเอกสาร นักเขียน บรรณาธิการ นักข่าว
 •  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 • เลขานุการ
 • ครู อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ *
 • พนักงานประชาสัมพันธ์
 • ประกอบอาชีพส่วนตัวในประเทศและต่างประเทศ
 •  เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • เจ้าหน้าที่งานธุรการของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • พนักงานในธุรกิจบริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงแรม เจ้าหน้าที่สายการบิน มัคคุเทศก์ **

* หมายเหตุ เรียนประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู เพิ่มอีก 1 ปี ตามที่คุรุสภากำหนด

** หมายเหตุ สอบใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา