หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสและชื่อหลักสูตรภาษาไทย   : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Arts Program in Geographical Informatics for Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา)

ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Geographical Informatics for Development

ชื่อย่อ  : B.A. (Geographical Informatics for Development)

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

บัณฑิตมีความรู้สารสนเทศทางพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการ จัดสรรตรวจสอบ และพัฒนาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและทั่วถึง นำประโยชน์สู่สังคมและท้องถิ่น

ความสำคัญของหลักสูตร

             ภูมิสารสนเทศเป็นศาสตร์ที่ทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและบริหารข้อมูล อันประกอบด้วยการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลนานาชนิดมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่นการวางแผนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ  การพัฒนาชุมชน การวางผังเมือง การขยายการเกษตร การจัดการทรัพยากร การทำแผนที่อิเล็กทรอนิคส์  ตลอดถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การป้องกันภัยพิบัติ และการตัดสินใจในการพัฒนาอื่นๆ หลักสูตรภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา จึงมีความสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่จะเป็นกำลังสำคัญหนึ่งในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาสังคมโดยมุ่งที่คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ต่อไปนี้

 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านภูมิสารสนเทศ  มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดาวเทียม มีความรู้ความสามารถเบื้องต้นในการใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีนิสัยใฝ่รู้
 • เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาท้องถิ่น มีความสามารถในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่ม  รู้คิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ  ตระหนักและซาบซึ้งในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 • เพื่อให้มีทักษะในการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหน่วยงานทางการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

รับราชการ รับราชการในหน่วยงานดังนี้

 • กรมที่ดิน
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
 • สำนักงานเทศบาล
 • หน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู – อาจารย์

งานเอกชน ทำงานในหน่วยงานเอกชนดังนี้

 •  บริษัทที่ปรึกษา (Consultant)
 • บริษัทขายซอฟแวร์
 • นักออกแบบกราฟิกเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม