หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย         : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ     : Bachelor  of  Political  Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  : รัฐศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ   :  ร.บ.

ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  : Bachelor of  Political Science

ชื่อย่อ   : B.Pol.Sc.

ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  กำหนดขึ้นบนพื้นฐานปรัชญาความคิดที่ว่า  รัฐศาสตร์เป็นศาสตร์          ที่สามารถผลิตบัณฑิตเพื่อนำไปพัฒนาทางด้านการเมือง  สังคม  และเศรษฐกิจ  โดยมีความรู้คู่คุณธรรม  เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  และสามารถประยุกต์ใช้วิชาการทั้งหมดนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อประโยชน์      ขององค์การและสังคมที่บัณฑิตที่เป็นสมาชิก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้

  •  มีความรู้  ความเข้าใจในปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงระหว่างแนวคิด  ทฤษฎี  กับสภาพความเป็นจริงทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากลได้
  • มีทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ   ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  • มีทัศนคติที่ดีงามและเข้าใจสังคม ยึดมั่นหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างมั่นคง

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สามารถประกอบอาชีพต่างๆ  ได้ดังนี้

  • เจ้าหน้าที่และบุคลากรของรัฐ
  • นักการเมือง
  • ข้าราชการตำรวจสายอำนวยการ/ข้าราชการทหาร  (กรณีต้องการสอบตำรวจสายปราบปรามโดยใช้วุฒิปริญญาตรีให้เลือกเรียนวิชากฎหมายที่อยู่ในโครงสร้างวิชาเฉพาะด้านเลือกของแต่ละแขนง)
  • พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน