หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of  Arts Program in History

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย             ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ประวัติศาสตร์)

ชื่อย่อภาษาไทย               ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ         Bachelor of Arts  (History)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ           B.A. (History)

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

ประวัติศาสตร์เป็นพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) เป็นหลักสูตร ที่มุ่งเน้นการศึกษาพัฒนาการของสังคม  ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  เพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าใจความเป็นมาของไทย  ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสังคมโลก  ทั้งยังช่วยปลูกฝังให้เกิดความรัก ความผูกพันในท้องถิ่นและประเทศชาติ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • ผลิตบัณฑิตที่ความใฝ่รู้และมีความรอบรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ และวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป
  •  ผลิตบัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ โดยใช้ประวัติศาสตร์เป็นบทเรียนและแนวทางในการประพฤติตนให้มีคุณค่าต่อสังคม
  • ผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจในความแตกต่างและหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
  • ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถ เพื่อนำความรู้ด้านประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน การประกอบอาชีพ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ทำงานในหน่วยงานราชการ เช่น  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวงการต่างประเทศ  เป็นต้น
  • ทำงานด้านสื่อสารมวลชน เช่น ผู้สื่อข่าว  นักเขียนประจำนิตยสาร  วารสาร  หนังสือพิมพ์  สำนักพิมพ์  สถานีโทรทัศน์ เป็นต้น
  • ทำงานด้านการท่องเที่ยว  เช่น บริษัทนำเที่ยวต่างๆ  เป็นต้น
  • ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย
  • ประกอบอาชีพอิสระต่างๆ