10575294_477758162361426_1803783806710852865_o

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25491721109444
ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
: นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : น.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Laws
ชื่อย่อ : LL.B.

ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านกฎหมายมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางด้าน
กฎหมาย สามารถคิด วิเคราะห์ วินิจฉัยกฎหมาย และใช้กฎหมายเพื่อประกอบวิชาชีพ รักความยุติธรรม
รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมรับผิดชอบในวิชาชีพนักกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตดังนี้
  เพื่อให้การผลิตบัณฑิตที่ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
  ชาติและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
 •  เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 •  เพื่อผลิตนักกฎหมายให้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักกฎหมายทั้งมีสํานึก
  รับผิดชอบต่อสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสําเร็จการศึกษา

 •  หน่วยงานราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร
  เจ้าพนักงานบังคับคดี นักวิชาการ ปลัดอําเภอ ตํารวจ ทหาร ราชการส่วนท้องถิ่น
 •  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ทนายความ
  บริษัทประกันภัย สํานักงานตรวจสอบบัญชี สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
 • นักปกครองทั้งในระดับประเทศและส่วนท้องถิ่น