หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Arts Program in Music

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย   ชื่อเต็ม : ศิลปบัณฑิต (ดนตรี)

ชื่อย่อ  : ศล.บ. (ดนตรี)

ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม : Bachelor of Fine Arts (Music)

ชื่อย่อ : B.F.A. (Music)

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

ศิลปินดี ดนตรีเลิศ

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี กำหนดขึ้นบนพื้นฐานปรัชญาความคิดที่ว่า ดนตรีเป็นศิลปะแห่งเสียงที่สามารถกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ให้เกิดความอ่อนโยน เกิดสุนทรียภาพในด้านอารมณ์ และเกิดมุมมองความงามในเชิงศิลปะ ช่วยทำให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขใจ ดนตรียังเป็นวัฒนธรรมของชาติไทยและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมโลกซึ่งมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนา นอกจากนี้ดนตรียังสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่บุคคล สังคมและประเทศชาติ ดังนั้น หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตดนตรี ให้มีฝีมือในระดับสากล มีความรัก  ความเข้าใจและเข้าถึงศิลปะการดนตรีได้ลึกซึ้ง มีศักยภาพที่พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีอุดมคติ สามารถสร้างประโยชน์ทั้งด้านจิตใจและด้านวัตถุให้แก่สังคมและตนเอง พร้อมทั้งยังสามารถประยุกต์และพัฒนาศิลปะการดนตรีให้เป็นงานอาชีพที่สร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติได้

ปัจจุบันสังคมมีการเปิดกว้างทางอาชีพ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าดนตรีนั้นมีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์ ดังนั้นอาชีพด้านการดนตรีในปัจจุบันจึงได้รับการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไปว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติและสามารถสร้างรายได้ให้แก่บุคคลและกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมาก อาทิเช่น อาชีพศิลปินนักดนตรี นักร้อง และธุรกิจค่ายเพลงต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการนำเอาดนตรีมาใช้ในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสังคม เช่น ด้านความบันเทิง การกีฬา การศึกษา ด้านนาฏศิลป์และการละคร        ด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ด้านการเมือง การแพทย์ การทหาร ด้านธุรกิจการเดินแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย และการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ เหตุดังกล่าวในปัจจุบันจึงมีความต้องการบุคลากรด้านดนตรีเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างงานและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านทฤษฎีดนตรี และมีความเข้าใจในสุนทรียะและปรัชญาดนตรี
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติดนตรีได้อย่างถูกต้องในระดับมาตรฐานสากล และสามารถนำความรู้มาประกอบอาชีพได้
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยี และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยสอดคล้องกับความต้องการในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
  • ให้บัณฑิตมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ มีคุณธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ประกอบอาชีพอิสระทางดนตรี เช่น เป็นนักดนตรีอาชีพ นักประพันธ์เพลง นักบันทึกเสียงนักเรียบเรียงเสียงประสานดนตรี ผู้ควบคุมวงดนตรี ศิลปินอิสระหรือศิลปินสังกัดบริษัทค่ายเทปเพลงต่าง ๆ
  •  ทำงานในหน่วยงานของทางราชการ เช่น ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจเหล่าดุริยางค์ และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดนตรี เช่น ศิลปินดนตรี กรมประชาสัมพันธ์
  • อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา
  • ครูสอนดนตรีในโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน
  •  ผู้ประกอบการอาชีพอิสระทางด้านธุรกิจดนตรี เช่น โรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ธุรกิจทำเพลงประกอบคาราโอเกะ ธุรกิจหนังสือดนตรี โน้ตเพลง