โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพอาจารย์ “อบรมการสร้างเครื่องมือในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์”

โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพอาจารย์ “อบรมการสร้างเครื่องมือในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์”

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องรัตนพิมาน ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อออนไลน์ให้แก่อาจารย์ผู้สนใจ จำนวน ๑๐ ทุน จาก ๑๐ หลักสูตร
โดยผู้สมัครรับทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อออนไลน์ดังกล่าว
จะต้องเข้าร่วมโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพอาจารย์
: อบรมการสร้างเครื่องมือในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อพัฒนาให้อาจารย์สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ได้ตามศาสตร์สาขาวิชาของตน อีกทั้งเพื่อแนะนำแนวทาง เทคนิค และวิธีการในการสร้างสร้างเครื่องมือในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
และเพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนาสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียมากยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมรัตนพิมาน ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว หวังว่าจะได้รับร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

รายชื่ออาจารย์ผู้รับทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อออนไลน์

ที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา
1 อาจารย์นราธิป  เพ่งพิศ ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
2 อาจารย์วรวิทย์  เถื่อนสุข ดนตรี
3 อาจารย์จําลองลักษณ์  อินทวัน นิติศาสตร์
4 อาจารย์วิลุบล  กองกลิ่น ประวัติศาสตร์
5 ดร. ไพศาล  เครือแสง รัฐศาสตร์
6 อาจารย์ปุณยภา บุญธรรม ภาษาต่างประเทศ
7 อาจารย์ศรัณย์  ศิริเจริญ ศิลปกรรม
8 อาจารย์กาญจนา กลิ่นอําพร ภาษาไทย
9 อาจารย์หทัยชนก คะตะสมบูรณ์ สังคมวิทยา
10 อาจารย์ชนิภรณ์ ภู่มณี นานาชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *