ขอเชิญร่วม โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพอาจารย์ : อบรมการใช้แอปพลิเคชันในการสอนออนไลน์

ขอเชิญร่วม โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพอาจารย์ : อบรมการใช้แอปพลิเคชันในการสอนออนไลน์

กำหนดการ

โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพอาจารย์ : อบรมการใช้แอปพลิเคชันในการสอนออนไลน์วันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

08.00-08.30 น. ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน
08.30-09.00 น. พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ ภู่เทศ

(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

  กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิกา พรหมมาศ

(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

09.00-10.30 น. อภิปราย หัวข้อ “การใช้แอปพลิเคชันในการสอนออนไลน์”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เนาวนิตย์ สงคราม และคณะ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45-12.15 น. อภิปราย หัวข้อ “การใช้แอปพลิเคชันในการสอนออนไลน์” (ต่อ)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม และคณะ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-14.45 น. ฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันในการสอนออนไลน์กับอาจารย์ผู้สอน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม และคณะ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.00-16.30 น. ฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันในการสอนออนไลน์กับอาจารย์ผู้สอน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม และคณะ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

08.30-09.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน
09.00-10.30 น. อภิปราย หัวข้อ “การใช้แอปพลิเคชันในการสอนออนไลน์”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม และคณะ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45-12.15 น. อภิปราย หัวข้อ “การใช้แอปพลิเคชันในการสอนออนไลน์” (ต่อ)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม และคณะ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-14.45 น. ฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันในการสอนออนไลน์กับอาจารย์ผู้สอน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม และคณะ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.00-16.30 น. ฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันในการสอนออนไลน์กับอาจารย์ผู้สอน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม และคณะ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หมายเหตุ        1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  1. อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมโน้ตบุ๊ก (notebook) ที่พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ

   อินเทอร์เน็ต และมี account (user name และ password) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

   นครสวรรค์

  1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายศักดิ์ณรงค์ ทิพวรรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(เจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านวิชาการ) หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2202 เป็น ผู้ประสาน 

ข้อมูลดังกล่าว 

4. รับจำนวน 40 ท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *