เชิญร่วม โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ครั้งที่ 2)

เชิญร่วม โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ครั้งที่ 2)

การดำรงตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา นับว่าเป็นภาระหน้าที่ที่มี ความสำคัญยิ่ง เนื่องด้วยเป็นการสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการ ความมีศักยภาพในการรวบรวม         การประมวลความรู้ และวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของอาจารย์ และการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองมาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ในการนี้ การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการจำเป็นต้องมีการจัดกระบวนทัศน์เพื่อให้ทราบเส้นทาง บริบท องค์ประกอบต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อม สะสม และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ รวมถึง    ความเข้าใจในความจำเป็นและบริบทต่าง ๆ ที่จะนำมาซึ่งทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ที่เน้นในเรื่อง “คุณภาพของอาจารย์”

 ดังนั้น การเตรียมความพร้อมโดยการเรียนรู้ทำความเข้าใจจนเกิดเป็นรูปธรรม และเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการผ่านการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์อย่างแท้จริง

จากหลักการและเหตุผลดังที่ได้กล่าวมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จึงมีนโยบายหลักสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในการพัฒนางานวิชาการ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

**ไฟล์แนบ

โครงการ

กลุ่มภาษา (ภาษาและวรรณคดีไทย/บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

กลุ่มศิลปะ (ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์)

กลุ่มสังคมศาสตร์ (สังคมวิทยา/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์/ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์)

กลุ่มมนุษยศาสตร์ (ปรัชญาและศาสนา/ภาษาต่างประเทศ)

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *