ขอเชิญร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  1. 1. หลักการและเหตุผล

           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีภารกิจหลักสำคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

การดำเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา: เวทีวิชาการระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 โดยมีแนวคิดในการจัดประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาของแต่ละหลักสูตร พัฒนาต่อยอด         องค์ความรู้และยกระดับศักยภาพชุมชนตลอดจนเป็นการสร้างฐานความรู้ในการพัฒนาชาติ ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สามารถดำเนินงานได้ตรงตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้โดยกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21” และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ อีกทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นทางวิชาการในการประชุมครั้งนี้

  1. 2. วัตถุประสงค์

    2.1 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    2.2 เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัยและส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

    2.3 เพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี

  1. 3. รูปแบบการประชุม

     3.1 การปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speaker)

     3.2 จัดนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (Oral Presentation)

     3.3 การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

  1. 4. ระยะเวลาการดำเนินงาน

     วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

 

  1. 5. สถานที่ดำเนินงาน

    ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  1. 6. ผู้รับผิดชอบโครงการ

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

  1. 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   7.1 ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิชาการในด้านต่าง ๆ สู่สังคม  

   7.2 เกิดบรรยากาศทางวิชาการระดับปริญญาตรีและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยหรือผลงานวิชาการอื่น ๆ   

   7.3  เป็นรากฐานทางวิชาการที่เข้มแข็งต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   

  1. 8. สาขางานวิจัยที่เปิดรับบทความ

    8.1. กลุ่มภาษา  (ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ)

    8.2. กลุ่มสังคมศาสตร์ (สังคมวิทยา/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์/ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์)

    8.3  กลุ่มศิลปะ (ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์)

  1. 9. การลงทะเบียนและการสมัคร

   ดูรายละเอียดการประชุม การลงทะเบียนและสมัครได้ที่ http://hs.nsru.ac.th/ (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

  1. 10. กำหนดการส่งบทความ
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
บัดนี้ – 4 มี.ค. 2561 วันเริ่มต้นลงทะเบียน (ผ่านทางเว็บไซต์) /ส่งบทความ 8-15 หน้า (บทคัดย่อ ตาม Template 1 หน้า + เนื้อหาส่วนอื่น ๆ 7-14 หน้า) สำหรับแบบบรรยาย หรือส่งโปสเตอร์ (ผ่านทางอีเมล) สำหรับผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์
4  มี.ค. 2561

 

วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับย่อหรือโปสเตอร์ (ผ่านทางอีเมล ส่งทั้งไฟล์ word และ PDF)
9 มี.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา (ผ่านทางเว็บไซต์/อีเมล/โทรศัพท์)
14 มี.ค. 2561 ส่งผลงานฉบับแก้ไข (บทความวิจัย/บทความวิชาการ/งานสร้างสรรค์) 
21 มี.ค. 2561 วันประชุมวิชาการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

หมายเหตุ :  ส่งบทความตามแบบฟอร์มหน้าเว็บไซต์ มายังงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศักดิ์ณรงค์ ทิพวรรณ์) ทาง E-mail : saknarong.t@gmail.com ตามกำหนดการข้างต้น

 

ไฟล์แนบ

โครงการ

กำหนดการ

Template ส่งบทความ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *