แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างวิจัย

 • ใบขออนุมัติเบิกเงิน
 • รายงานขอซื้อขอจ้าง
 • รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
 • รายละเอียด การซื้อ/จ้าง
 • ใบสั่งซื้อ/จ้าง
 • กรณีบุคคลธรรมดา/กรณีนิติบุคคล
 • ใบติดใบเสร็จ
 • ใบตรวจรับพัสดุ
 • ใบเบิกพัสดุ
 • แบบสำรวจความต้องการ

1. อัตราค่าธรรมเนียมวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีดังต่อไปนี้

1.1  อัตราค่าสมาชิก 

 • สมาชิกประเภทบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานแบบรายปี อัตราค่าสมาชิก 1,000 บาท ต่อปี
 • สมาชิกประเภทบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานแบบราย 3 ปี อัตราค่าสมาชิก 2,500 บาท ต่อสามปี

1.2  อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการ 

 • ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาไทย บทความละ 4,500 บาท
 • ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ บทความละ 5,500 บาท

ตารางห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ห้องประชุมรัตนพิมาน

ห้องประชุม อาคาร2 ชั้น2 เหมาะสำหรับ ประชุม สัมนา รองรับจำนวน 70 ท่าน

ห้องวิจัยและบริการวิชาการ

ห้องประชุมอาคาร2 ชั้น 1 เหมาะสำหรับ การประชุมกลุ่มย่อย รองรับจำนวน 15 ท่าน

ห้องชอนตะวัน

ห้องประชุม อาคาร 15 ชั้น 4 

Facebook Fanpage

Facebook Posts

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เข้าร่วม การประชุม แนวทางการพัฒนา สื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 4 ชั้น 2
... See MoreSee Less

View on Facebook

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 23 สิงหาคม 2562
ณ ห้องรัตนพิมาน
... See MoreSee Less

View on Facebook

ตำนานถิ่นสืบสาน เพลงพื้นบ้านสืบสรรค์
การแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่อง กลิ้งหินชิงนาง

รักสามเส้า…
ที่เป็นตำนานพื้นบ้าน อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ถ่ายรูปโดย : สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
... See MoreSee Less

View on Facebook

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภูมิใจเสนอ ตำนานถิ่นสืบสาน เพลงพื้นบ้านสืบสรรค์
การแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่อง กลิ้งหินชิงนาง
บันทึกวีดีโอ : นายศรพิชัย โนนทอง
หรือทาง YOUTUBE www.youtube.com/watch?v=rJkan03C2WE&feature=youtu.be
... See MoreSee Less

View on Facebook

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภูมิใจเสนอ
ตำนานถิ่นสืบสาน เพลงพื้นบ้านสืบสรรค์
การแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่อง กลิ้งหินชิงนาง

รักสามเส้า…
ที่เป็นตำนานพื้นบ้าน อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชมฟรี!!!

hs.nsru.ac.th/?p=5338
... See MoreSee Less

View on Facebook

งานเฉลิมฉลองครบรอบ 97 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 97 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ... See MoreSee Less

View on Facebook

โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปะวัฒนธรรม การเสวนาเรื่อง เพลงพื้นบ้าน : เพลงแผ่นดิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอมราวดี
... See MoreSee Less

View on Facebook

ประชุมคณะกรรมการบริหารำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมรัตนพิมาน ... See MoreSee Less

View on Facebook

PR HSS Chanel

ประชาสัมพันธ์ สื่อต่างๆ

 • งานวิชาการ
 • กิจกรรมนักศึกษา
 • ผลงานอาจารย์และนักศึกษา

ผลงานอาจารย์ที่ได้รับรางวัล

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

Link

Link คณะ

บริการด้าน IT