แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างวิจัย

 • ใบขออนุมัติเบิกเงิน
 • รายงานขอซื้อขอจ้าง
 • รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
 • รายละเอียด การซื้อ/จ้าง
 • ใบสั่งซื้อ/จ้าง
 • กรณีบุคคลธรรมดา/กรณีนิติบุคคล
 • ใบติดใบเสร็จ
 • ใบตรวจรับพัสดุ
 • ใบเบิกพัสดุ
 • แบบสำรวจความต้องการ

*เนื่องด้วยวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) ครบถ้วนแล้ว และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๔
ดังนั้นทางวารสารฯ จึง ขอปิดรับบทความชั่วคราว จนถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๓ หรือจนเมื่อได้รับผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI แล้ว

1. อัตราค่าธรรมเนียมวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีดังต่อไปนี้

1.1  อัตราค่าสมาชิก 

 • สมาชิกประเภทบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานแบบรายปี อัตราค่าสมาชิก 1,000 บาท ต่อปี
 • สมาชิกประเภทบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานแบบราย 3 ปี อัตราค่าสมาชิก 2,500 บาท ต่อสามปี

1.2  อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการ 

 • ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาไทย บทความละ 4,500 บาท
 • ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ บทความละ 5,500 บาท

 

ตารางห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ห้องประชุมรัตนพิมาน

ห้องประชุม อาคาร2 ชั้น2 เหมาะสำหรับ ประชุม สัมนา รองรับจำนวน 70 ท่าน

ห้องวิจัยและบริการวิชาการ

ห้องประชุมอาคาร2 ชั้น 1 เหมาะสำหรับ การประชุมกลุ่มย่อย รองรับจำนวน 15 ท่าน

ห้องชอนตะวัน

ห้องประชุม อาคาร 15 ชั้น 4 

Facebook Fanpage

Facebook Posts

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมจัดกิจกรรม “เปิดบ้านงานวิชาการ Open House K.P 2020” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ... See MoreSee Less

View on Facebook

กิจกรรรมการเตรียมความพร้อมวิเคราะห์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรรอบ9เดือน
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร15
... See MoreSee Less

View on Facebook

กิจกรรรมการเตรียมความพร้อมวิเคราะห์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรรอบ9เดือน
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร15
... See MoreSee Less

View on Facebook

๖๓ ปี ย้อนรำลึก รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินบ้านตาคลี ครั้งที่ ๗ (๗ ก.พ.๖๓) [Full HD] ... See MoreSee Less

View on Facebook

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ย้อนรำลึกความทรงจำอันงดงามในการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดากรุงเทพมหานคร มายังสถานีรถไฟบ้านตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐ ในงาน“ตามรอยพระบาทยาตราจารจารึก : ๖๓ ปี ย้อนรำลึก รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินบ้านตาคลี” ครั้งที่ ๗ ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ บริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟบ้านตาคลีงานย้อนรำลึก ณ อำเภอตาคลี
โดยได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากเจ้าภาพการจัดงาน คือ เทศบาลเมืองตาคลี ในการจัดกิจกรรม ๓ กิจกรรมเพื่อเป็นการรำลึกอดีตแห่งความประทับใจและเพื่อเล่าขานสืบต่อเนื่องไปยังชนรุ่นหลัง ดังนี้
กิจกรรมระบายสีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บนผืนผ้าใบ ความยาวขนาด ๙ เมตร เพื่อเป็นผลงานประวัติศาสตร์ของชาวอำเภอตาคลี โดยประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนพระบรมสาทิสลักษณ์ลงบนธงและเสื้อ เพื่อเป็นของที่ระลึกของงาน
การฉายมัลติมีเดียละครสั้น ๙ นาที เรื่อง “ตาคลีที่หายไป” เพื่อสืบสานเล่าขาน เรื่องราวเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินมาบ้านตาคลี เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐
: การแสดงชุดพิเศษ ละครเวทีเดอะมิวสิคัล ๖๓ ปี ย้อนรำลึก รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินบ้านตาคลี เรื่อง “รอยพระบาทยาตราจารจารึก”
การแสดงชุดพิเศษ ละครเวทีเดอะมิวสิคัล ๖๓ ปี ย้อนรำลึก รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินบ้านตาคลี เรื่อง “รอยพระบาทยาตราจารจารึก” โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อเหล่าพสกนิกรชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี และจะน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชดำริที่ได้เคยพระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป… ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
... See MoreSee Less

View on Facebook

เทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ร่วมกับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินบ้านตาคลี วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐
ขอเชิญร่วมงาน“ตามรอยพระบาทยาตราจารจารึก : ๖๓ ปี ย้อนรำลึก รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินบ้านตาคลี” ครั้งที่ ๗
ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.
ณ บริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟบ้านตาคลี
... See MoreSee Less

View on Facebook

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ... See MoreSee Less

View on Facebook

PR HSS Chanel

ประชาสัมพันธ์ สื่อต่างๆ

 • งานวิชาการ
 • กิจกรรมนักศึกษา
 • ผลงานอาจารย์และนักศึกษา

ผลงานอาจารย์ที่ได้รับรางวัล

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

Link

Link คณะ

บริการด้าน IT