ระบบสมัครสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ

สมัครสอบออนไลน์

  สมัครสอบ คลิ๊กเลย

ข้อปฏิบัติในการสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ

 • แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
 • แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประชาชน
 • แสดงใบเสร็จการชำระเงิน
 • นักศึกษามาก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 30 นาที

ติดต่อสอบถาม : ศูนย์ภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทร 056-219100 ต่อ 2216,2217

ตารางการใช้ห้องประชุม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • ห้องประชุมรัตนพิมาน
 • ห้องประชุมเทวาภิรมย์
 • ห้องวิจัยและบริการวิชาการ
 • ห้องประชุมชอนตะวัน
 • ลานกิจกรรม อาคารศูนย์เรียนรู้คณะฯ

ช่อง Youtube Chanel

รายการสด กิจกรรมต่างๆภายในคณะ

 • กิจกรรมนักศึกษา
 • งานวิชาการ นานาชาติ
 • การเรียนการสอน
 • VDO conference
 • ศึกษาดูงาน
 • โครงการนอกสถานที่

HSS : Humanities and Social Sciences

H : Heedfully Learning = รู้      คือ  การเรียนรู้อย่างตั้งใจ

S : Skill Development = เป็น   คือ  การพัฒนาทักษะวิชาชีพ

S : Smart  Practice= เก่ง   คือ  การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ