แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างวิจัย

 • ใบขออนุมัติเบิกเงิน
 • รายงานขอซื้อขอจ้าง
 • รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
 • รายละเอียด การซื้อ/จ้าง
 • ใบสั่งซื้อ/จ้าง
 • กรณีบุคคลธรรมดา/กรณีนิติบุคคล
 • ใบติดใบเสร็จ
 • ใบตรวจรับพัสดุ
 • ใบเบิกพัสดุ
 • แบบสำรวจความต้องการ

*เนื่องด้วยวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) ครบถ้วนแล้ว และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๔
ดังนั้นทางวารสารฯ จึง ขอปิดรับบทความชั่วคราว จนถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๓ หรือจนเมื่อได้รับผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI แล้ว

1. อัตราค่าธรรมเนียมวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีดังต่อไปนี้

1.1  อัตราค่าสมาชิก 

 • สมาชิกประเภทบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานแบบรายปี อัตราค่าสมาชิก 1,000 บาท ต่อปี
 • สมาชิกประเภทบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานแบบราย 3 ปี อัตราค่าสมาชิก 2,500 บาท ต่อสามปี

1.2  อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการ 

 • ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาไทย บทความละ 4,500 บาท
 • ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ บทความละ 5,500 บาท

 

ตารางห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ห้องประชุมรัตนพิมาน

ห้องประชุม อาคาร2 ชั้น2 เหมาะสำหรับ ประชุม สัมนา รองรับจำนวน 70 ท่าน

ห้องวิจัยและบริการวิชาการ

ห้องประชุมอาคาร2 ชั้น 1 เหมาะสำหรับ การประชุมกลุ่มย่อย รองรับจำนวน 15 ท่าน

ห้องชอนตะวัน

ห้องประชุม อาคาร 15 ชั้น 4 

Facebook Fanpage

Facebook Posts

ประกาศ!! นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถเข้ามาติดต่อเซ็นเอกสารได้ที่สำนักงานคณบดีทุกวันทำการหรือสอบถามได้ในเพจ ... See MoreSee Less

View on Facebook

📢 #ด่วน​ ม.ราชภัฏ​นครสวรรค์​

❌#ปิดทำการชั่วคราว​ ❌ ตั้งแต่​ 25​ -​ 31​ มีนาคม​ 2563

❎งด​❎ เข้ามหาวิทยาลัยฯ​ ให้ทำงานอยู่บ้านและไม่ออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น
... See MoreSee Less

View on Facebook

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหารคณะฯ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีแด่...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยรัตน์ ปราณี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอแสดงความยินดีแก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ นพแก้ว
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอแสดงความยินดีแก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี สอาดเทียน
อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอแสดงความยินดีแก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
... See MoreSee Less

View on Facebook

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมจัดกิจกรรม “เปิดบ้านงานวิชาการ Open House K.P 2020” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ... See MoreSee Less

View on Facebook

กิจกรรรมการเตรียมความพร้อมวิเคราะห์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรรอบ9เดือน
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร15
... See MoreSee Less

View on Facebook

กิจกรรรมการเตรียมความพร้อมวิเคราะห์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรรอบ9เดือน
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร15
... See MoreSee Less

View on Facebook

PR HSS Chanel

ประชาสัมพันธ์ สื่อต่างๆ

 • งานวิชาการ
 • กิจกรรมนักศึกษา
 • ผลงานอาจารย์และนักศึกษา

ผลงานอาจารย์ที่ได้รับรางวัล

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

Link

Link คณะ

บริการด้าน IT