ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • ห้องประชุมรัตนพิมาน
 • ห้องประชุมเทวาภิรมย์
 • ห้องวิจัยและบริการวิชาการ
 • ห้องประชุมชอนตะวัน
 • ลานกิจกรรม อาคารศูนย์เรียนรู้คณะฯ

ตารางห้องประชุม

Youtube Chanel

ช่อง Youtube Chanel คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายการสด กิจกรรมต่างๆภายในคณะ

 • กิจกรรมนักศึกษา
 • งานวิชาการ นานาชาติ
 • การเรียนการสอน
 • VDO conference
 • ศึกษาดูงาน
 • โครงการนอกสถานที่

HSS : Humanities and Social Sciences

H : Heedfully Learning = รู้      คือ  การเรียนรู้อย่างตั้งใจ

S : Skill Development = เป็น   คือ  การพัฒนาทักษะวิชาชีพ

S : Smart  Practice= เก่ง   คือ  การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ